GİRİŞ YAP

Üye Ol   |    Şifremi Unuttum

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

BEYDAĞI TURİZM SEYAHAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'den ÜRÜN VE HİZMET ALANLAR VE BEYDAĞI TURİZM SEYAHAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İLE İLETİŞİM HALİNDE OLANLARA YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ


1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

BEYDAĞI TURİZM SEYAHAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra 'Beydağı Turizm' olarak adlandırılacaktır) 'Veri Sorumlusu' sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, Beydağı Turizm'in Kanun kapsamında ürün ve hizmet alanlar ile habere konu kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.Beydağı Turizm olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 2018 tarihli Karayolları Taşıma Yönetmeliği, 1/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI ve İŞLENMESİNİN AMAÇLARI

Sizlere yüksek standartlarda ve mevzuata uygun hizmet verebilmek için kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak yazılı beyan, sözlü beyan, mail, triomobil araç takip yazılım sistemi, portal, fatura, voip portal, MYDATA portal, web siteleri ve benzeri kanallardan elde etmekteyiz. Bu kapsamda hizmetlerimizin yürütülmesi için gerekli olan ürün ve hizmet alanlara yönelik başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;
-Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız,
-İban bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
-Kredi kartınızınilk dört ve son dört hane bilgisi,
-Cinsiyetiniz,
-Olay kaydı bilginiz,
-Ses kaydınız,
-Görüntü kaydınız,
-Uyruğunuz,
-Adresiniz,
-Anlık konum bilginiz,
-Öğrenci belgeniz ve bu belgede yer alan bilgileriniz,
-Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
-İrtibat kişisi iletişim verileri,
-Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
-Elektronik posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
-Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, çerez, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.
Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz özellikle aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
-Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri başta olmak üzere kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin ve faaliyetlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi,
-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
-Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
-Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
-İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
-İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
-Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
-Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
-Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
-Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
-Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
-Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
-Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
-Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
-Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
-Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
-Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
-Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
-Talep / Şikayetlerin Takibi,
-Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
-Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
-Kalite standartlarının arttırılması,
-Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
-Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin sağlanması,
-Fiziksel mekan güvenliğinin temini.
Yukarıda belirtilen 'Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz'Beydağı Turizm'in ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Beydağı Turizm'in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Beydağı Turizm'inakdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;
-5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu,
-6098 sayılı Borçlar Kanunu,
-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,
-213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
-2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği,
-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
-1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu,
-14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
-26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
-10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,
-2018 tarihli Karayolları Taşıma Yönetmeliği, -1/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
-Bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan yönetmelikler / yönergeler ve diğer mevzuat.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ve açıklanan amaçlarla;
-Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
-Adli makamlar,
-Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
-Hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile paylaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;
-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6. KVKK GEREĞİ KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN HALLER

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza'nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
-Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
-Beydağı Turizm'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Beydağı Turizm'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde, Beydağı Turizm tarafından Açık Rıza'nız aranmaksızın işlenebilecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, verinin türüne göre 15 gün ile 1-3-10-20 yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Beydağı Turizmtarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. 5. Başlık altında belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVKK' nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Kanun kapsamındaki taleplerinizi, 'www.beydağı.com.tr' web adresindeki 'KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu' nu doldurarak ıslak imzalı olarak Cevatpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti No: 46 Zemin No: 43 Yeşilyurt / Malatya adresine bizzat teslim edebilir, beydagi@hs04.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Beydağı Turizm tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu nu indirmek için tıklayınız.
 ÖDEMEYE GEÇ
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Gizlilik Sözleşmesini inceleyebilirsiniz. X